ARMY photo training [July 30,2014]

อบรมช่างภาพฯ กองบัญชาการกองทัพไทย

30 กรกฏาคม 2557 พลโทหฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการอบรมช่างภาพนิ่งและช่างภาพวีดิโอ เพื่อการประชาสัมพันธ์" ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายภาพของ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับกำลังพลในการพัฒนาทักษาะการถ่ายภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ หัวหน้าภาควิชาสื่อดิจิทัล พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเชิญให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดการอบรมดังกล่าว ซึ่งเป็นการอบรมภายในห้องประชุมกรมกิจการพลเรือนทหาร และ มีการจัด Workshop นอกสถานที่ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล และ ตลาดน้ำอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งหมดเป็นเวลา 2 วัน

การอบรมฯ ในครั้งนี้ เน้นความรู้ด้านการถ่ายภาพที่สำคัญ คือ
1. ความรู้ขั้นพื้นฐานในการถ่ายภาพ ทั้งการจัดองค์ประกอบภาพ การทำงานกับแสง การถ่ายภาพย้อนแสง ช่วงชัด การควบคุมกล้อง
2. ความรู้ด้านการสื่อสารด้วยภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ทั้งการสื่อความหมายด้วยภาพ การบันทึกภาพข่าว สารคดี และงานประชาสัมพันธ์ โครงสร้างข่าว การเล่าเรื่อง การจัดลำดับการเล่าเรื่องด้วยภาพ เป็นต้น