Pix

Project description:

โจทย์ในการผลิตสื่อให้กับ Foodland Supermarket ครั้งนี้ คือ การผลิต Video สำหรับ Training พนักงานใหม่ของ Foodland ทุกสาขา นอกจากนั้นแล้วยังต้องบันทึกภาพนิ่งภายในองค์กร และเก็บภาพผู้บริหารสูงสุดขององค์กรอีกด้วยครับ

Project Type: Corporate Photography

What we did