Feature Photography

The Phillipines

UX

The Phillipines Documentary Trip

13-17 ธ.ค. 2557 อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ ได้นำกลุ่มอาจารย์ ช่างภาพ และนักวาดภาพ ศึกษาดูงาน ณ Philippine Women's University กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และนอกจากการศึกษาดูงานแล้วยังได้ร่วมกับ อาจารย์ Prof.Jun Barrameda ของมหาวิทยาลัย Philippine Women's University เดินทางถ่ายภาพเชิงสารคดี เพื่อศึกษาและสร้างสรรค์งานทางนิเทศศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านนิเทศศาสตร์” ต่อไป