Off Canvas

 

Vethit's Biography & Weone's History

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวทิต ทองจันทร์
หัวหน้าภาควิชาสื่อดิจิทัล
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กรรมการผู้จัดการ หสม.แองเจิลเมจิค
086 755 3737
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.facebook.com/vethit

ประวัติโดยย่อ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการโฆษณา (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยสยาม และศึกษาต่อด้านมัลติมีเดีย จากมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เริ่มสอนในสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามในปีการศึกษา 2544 หลังจากนั้นก็ได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนจบการศึกษาในปี 2547 และ กำลังศึกษา ต่อในระดับปริญญาเอก สาขาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสื่อดิจิทัล ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน (2560) Download CV ได้ที่นี่ 

ประสบการณ์ อาจารย์เวทิต ทองจันทร์ เป็นช่างภาพระดับอาชีพ ที่มีผลงานภาพเพื่อใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ ขององค์กรรัฐและเอกชน ต่างๆ เช่น สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป, ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร, Foodland, วงไหมไทยออเคสตร้า, Bank of China, Toyota Leasing, เถ้าแก่น้อย, Coke, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์, Cher Resort Huahin, The Next Condominium, The Astra Condominium, หมู่บ้านอรสิริน และ มหาวิทยาลัยสยาม รวมทั้งงานถ่ายปกหนังสือ เช่น คู่สร้างคู่สม อ.เวทิต ก็เคยรับผิดชอบการถ่ายปกให้เช่นกัน

ซึ่งในด้านการแสดงผลงานในระดับชาตินั้น อาจารย์เวทิต ได้เคยเข้าร่วมจัดแสดงผลงานภาพถ่าย ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ เป็นผู้คัดเลือกภาพเพื่อจัดแสดง ในงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ งานแสดงภาพถ่ายหัวข้อ “The Pride of ASEAN” ในเดือนเมษายน 2556 และ หัวข้อ “Beautiful World” ในเดือนเมษายน 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร งานแสดงภาพถ่าย “ศาสตร์แห่งพระราชา : โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน” ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน เป็นต้น

Weone Photo เป็นชื่อทีมงานที่ทำงานร่วมกับ ผศ.เวทิต ในการทำงานถ่ายภาพในระดับอาชีพ มีทั้งลูกศิษย์ฝีมือเยี่ยมหลายๆรุ่น และมืออาชีพรุ่นใหญ่ที่สละเวลามาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับทีม

+ + + - - - คลิกที่นี่เพื่อชมผลงานวีดิทัศน์ Weone Video Production - - - + + +

โครงการและกิจกรรม :

  • หัวหน้าโครงการผลิตภาพยนตร์โฆษณา “เด็กเกรียนจากโรงงานหลวงฯ” ของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร (พ.ศ.2561)
  • หัวหน้าโครงการผลิตภาพยนตร์โฆษณา “เรื่องเล่าจากโรงงานหลวงฯ” ของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร (พ.ศ.2560)
  • หัวหน้าโครงการ “สร้างสุ(ก)ในสังคม” รณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งในท่อน้ำดี ของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (พ.ศ.2559)
  • หัวหน้าโครงการผลิตภาพยนตร์โฆษณา “ของขวัญจากโรงงานหลวงฯ” ของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร (พ.ศ.2559)
  • หัวหน้าโครงการผลิตภาพยนตร์โฆษณา “โรงงานสีเขียว สีเดียวกับชุมชน” ของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร (พ.ศ.2558)
  • หัวหน้าโครงการค่ายศิลปะ “วาดฝันฉันจะเป็น” ของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร (พ.ศ.2558)
  • หัวหน้าโครงการกิจกรรมประกวดถ่ายภาพและแสดงนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชา : โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน” ของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร (พ.ศ.2557)
  • หัวหน้าโครงการผลิตภาพยนตร์ “โรงงานหลวงฯเพื่อปวงชน” ของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร (พ.ศ.2555)

ผลงานวิจัย

เวทิต ทองจันทร์ 2561. การเปลี่ยนผ่านของตลาดน้ำในประเทศไทย : กระบวนการสร้างสรรค์ สมุดภาพเรียงความขาวดำ เพื่อเล่าเรื่องราวตลาดน้ำในประเทศไทย.  งานทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยสยาม. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร "Communication 4.0 : นวัตกรรม สร้างสรรค์ ความยั่งยืน?" 31 พฤษภาคม 2560 ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.  อ่านบทความวิจัย คลิกที่นี่

เวทิต ทองจันทร์. 2557. กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลสำหรับใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ ของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 : “บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 12 - 13  กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม. อ่านบทความวิจัย คลิกที่นี่

เวทิต ทองจันทร์. 2552. นวัตกรรมการสื่อสารกับการยอมรับระบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตปริมณฑล. งานทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยสยาม

เวทิต ทองจันทร์. 2546. ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท. การบริหารการสื่อสารเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา กับ การยอมรับระบบของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม. นิเทศศาตรพัฒนาการ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บทความวิขาการ

คลิกที่ผลงานเพื่ออ่าน Full Paper

Thongchantr V.,& Chaiyarat R. (2019). Paradoxical Communication in Creative Travel Photography. IPSC 2019. Naresuan University, Thailand.

เวทิต ทองจันทร์. 2562. การสร้างสรรค์ภาพถ่ายสวนสนุก ของ Gen Y ด้วยโครงข่ายญาณวิเคราะห์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9. มหาวิทยาลัยสยาม. กรุงเทพฯ.

Thongchantr V.,& Chaiyarat R. (2018). The simulation through photography of heritage tourism: Japanese Village in Ayutthaya Period. International Journal of Arts & Sciences (IJAS) 2018. University of London, England.

Thongchantr V.,& Chaiyarat R. (2018). The Hyperreality Through Heritage Tourism Photography in Online Media. IPSC 2018. Burapha University, Thailand.

เวทิต ทองจันทร์. 2561. ทัศนวิธีวิทยาชาติพันธุ์วรรณาในโรมาเนีย. วารสารวิชาการนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 24. กรุงเทพฯ.

เวทิต ทองจันทร์. 2560. การใช้ตัวแปร P ในแบบจำลอง KAP เป็นปัจจัยนำในโครงการ "สร้างสุ(ก) ในสังคม" รณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งในท่อน้ำดี ของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยสยาม. กรุงเทพฯ.

เวทิต ทองจันทร์. 2559. การเพิ่มเสน่ห์ในการสร้างสรรค์งานภาพถ่ายในเล่มรายการอาหาร. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19 ( 2559 ) หน้า 110 - 116.

เวทิต ทองจันทร์. 2558. การสร้างสรรค์งานภาพถ่ายทางอากาศ สำหรับภาพยนตร์โฆษณาอสังหาริมทรัพย์ Aerial Photography Production for Real Estate Commercial Movies. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 16 ( 2558 ) หน้า 22 - 30.

Vethit Thongchantr. 2015. Social Responsibility Activity Development at Tao-ngoy community of the Third Royal Factory (Tao-ngoy), Sakolnakorn and Communication Arts Consortium. 2nd International Corporate and Marketing Communication in Asia Conference 29-30 January 2015. page 474-487

เวทิต ทองจันทร์. 2557. การพัฒนากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในชุมชนเต่างอยของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร กับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาสาขานิเทศศาสตร์. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 13 ฉบับที่ 15 (2557) หน้า 82-92.

เวทิต ทองจันทร์. 2556. ปรสิตทางการสื่อสารและการแปลความหมายภาพถ่ายในยุคนวนิยมกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลบนหน้าปก Facebook.com. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 13 ( 2556 ) หน้า 8 - 16.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

2561.    เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

2555.    เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)

Weone Office

7/5 ซอยจอมทอง 13
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10160 ประเทศไทย

Talk to Weone

+(66) 86 755 3737
+(66) 81 844 8463
[email protected]

Copyright

Copyright © 2021 Weonephoto. All Rights Reserved.